Ruby's

Tư vấn qua điện thoại

Nhanh & Dễ dàng! Ruby có thể tư vấn cho bạn và giải quyết mối quan tâm của bạn.

Thỏa thuận với khách hang

※ Bạn có quyền từ chối sự chấp thuận. Tư vấn có thể bị hạn chế nếu bị từ chối.
Thông tin cần thiết
Tên, Tài khoản messenger, Số điện thoại, Tuổi, Giới tính
Mục đích
Dịch vụ tư vấn trực tuyến trên điện thoại
Hiệu lực
1 năm (Nó sẽ bị loại bỏ khi mục đích của tư vấn được đáp ứng)
 
Tên
Tin nhắn
Số điện thoại
(ex) 01012349870)
Tài khoản
(ex) rubyps8897
Tuổi
Giới tính
   Cancel